Home › REGULAMIN

REGULAMIN


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.TABAKINTERNATIONAL.PL  

Niniejszy Regulamin określa zasady składania i realizacji Zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL:
www.tabakinternational.pl  

W Sklepie internetowym możliwość zamówienia Towarów mają jedynie osoby fizyczne nie dokonujące Zamówienia jako Konsument, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie będące osobą prawną, którym przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a to oznacza, że SPRZEDAJĄCY NIE ŚWIADCZY USŁUG SPRZEDAŻY DLA KONSUMENTÓW. 

ROZDZIAŁ I - DEFINICJE:

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
1.
Sprzedający – Pan Robert Krauze prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Tabak Service International Robert Krauze pod adresem: ul. Zwycięstwa 327, 75-672 Koszalin,  zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP nadzorowanej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, NIP: 669-180-21-58, REGON: 331026180, e-mail: biuro@tabakinternational.pl, numer telefonu kontaktowego: +48 94 341 67 77 (opłata wg cennika właściwego operatora z usług którego korzysta Użytkownik);
2.
Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego pod adresem URL: www.tabakinternational.pl
3.
Zamawiający – pełnoletnia osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą nie dokonująca Zamówienia jako Konsument, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu internetowego;
4.
Użytkownik – każda osoba korzystająca ze strony Sklepu internetowego;
5.
Towar lub Towary – tytoń, wyroby i rekwizyty tytoniowe, żele do shishy oraz inne produkty oferowane przez Sprzedającego do sprzedaży detalicznej w Sklepie internetowym;
6.
Strona Towaru – pojedyncza podstrona na stronie Sklepu internetowego, na której przedstawione są szczegółowe informacje na temat Towaru;
7.
Cena - cena brutto Towaru umieszczona obok informacji o Towarze, nie uwzględniająca jednak kosztów dostarczenia Towaru do Zamawiającego, i ewentualnych dodatkowych kosztów, których poniesienie zaakceptował Zamawiający, np. koszt płatności za pobraniem;
8.
Zamówienie – oświadczenie woli Zamawiającego złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, wskazujące Towar lub zestaw Towarów określonych do realizacji przez Zamawiającego zgodnie z niniejszym Regulaminem;
9.
Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
10.
Miejsce odbioru – stacjonarna placówka handlowa Sprzedającego pod adresem: ul. Zwycięstwa 327, 75-672 Koszalin, w której możliwy jest odbiór osobisty Zamówienia po uprzednim uzgodnieniu terminu odbioru ze Sprzedającym;
11
. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zawarta pomiędzy Sprzedającym, a Zamawiającym z wykorzystaniem strony Sklepu internetowego;
12.
Konto Zamawiającego - narzędzie dostępne w systemie Sklepu internetowego, po wprowadzeniu adresu e-mail (Login) i Hasła, umożliwiające m.in. śledzenie na stronie Sklepu internetowego historii Zamówień, edycję danych kontaktowych Zamawiającego oraz zmianę Hasła, itp.; 
13.
Login – adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji w Sklepie internetowym, wymagany wraz z Hasłem do założenia Konta Zamawiającego;
14.
Hasło - ciąg znaków liter, cyfr lub innych wybranych przez Użytkownika podczas rejestracji Konta Zamawiającego, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Zamawiającego;
15.
Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z definicją zawartą w art. 22(1)  Kodeksu cywilnego; 
16.
Ustawa konsumencka – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 683 z późn. zm.);
17.
Kodeks cywilny - ustawa z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025);
18.
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.);
19.
Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

ROZDZIAŁ II - POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Złożenie Zamówienia na Towary oferowane w Sklepie internetowym i realizacja Zamówień odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Liczba oferowanych Towarów objętych promocją lub podlegających wyprzedaży jest ograniczona. Realizacja Zamówień na takie Towary odbywa się w kolejności, w jakiej zostały one złożone przez Zamawiających, aż do wyczerpania zapasów.

3. Informacje podane w Sklepie internetowym (w szczególności dotyczące Cen Towarów) nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, stanowią one jedynie zaproszenie do składania ofert określone w art. 71 Kodeksu cywilnego.   

4. Towary oferowane do sprzedaży w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad, oryginalne, spełniają określone przepisami prawa wymogi oraz posiadają wymagane atesty i certyfikaty. Do każdego zamówionego Towaru dołączone zostaną następujące dokumenty: dowód sprzedaży (paragon lub faktura VAT) oraz karta gwarancyjna (jeśli Towar objęty jest gwarancją producenta) i instrukcja obsługi (o ile Towar taką posiada).

5. Jakiekolwiek informacje zawarte w Sklepie internetowym nie stanowią reklamy i/lub promocji i/lub sponsoringu wyrobów tytoniowych, rekwizytów tytoniowych i produktów imitujących wyroby lub rekwizyty tytoniowe oraz symboli związanych z używaniem tytoniu  w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t. jedn. Dz. U. 2017, poz. 957 z późn. zm.).

6. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, Sprzedającego obowiązuje zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom do lat 18.

7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedający informuje, że firma kurierska dostarczająca Zamówienie ma prawo poprosić osobę odbierającą Zamówienie, w którym są Towary będące wyrobami tytoniowymi w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, o okazanie dowodu tożsamości w celu potwierdzenia pełnoletniości. W przypadku odmowy lub niemożności odbioru Zamówienia przez osobę pełnoletnią, firma kurierska dostarczająca Zamówienie ma prawo do odmowy wydania  Zamówienia. 

8. Sprzedający nie prowadzi sprzedaży papierosów w opakowaniach zawierających mniej niż dwadzieścia sztuk oraz luzem bez opakowania. 

9. Wszystkie podane na stronie Sklepu internetowego Ceny są wyrażone w złotych polskich  (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny widoczne są jedynie po zalogowaniu się na Konto Zamawiającego.

10. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu internetowego lub strony
www.tabakinternational.pl przez Zamawiających lub Użytkowników do przesyłania niezamówionej informacji handlowej, tzw. spamu w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wykorzystywanie strony Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedającego.  

11. W celu korzystania ze sklepu internetowego Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu i poczty elektronicznej. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe dla Użytkownika dysponującego następującym wyposażeniem:     a. komputer PC lub inne urządzenie z dostępem do Internetu;     
b. dostęp do Internetu;     c. przeglądarka internetowa, Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 32 lub nowszej z włączoną obsługą plików Cookies oraz Javascript; 
     d. aktywne konto e-mail.

12. Bezpośredni kontakt Użytkownika ze Sprzedającym jest możliwy mailowo lub telefonicznie. Wszelkie dane kontaktowe Sprzedającego podane są w niniejszym Regulaminie oraz na stronie Sklepu internetowego w zakładce KONTAKT.

ROZDZIAŁ III - USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:

1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu Użytkownikom dokonywania zakupów w Sklepie internetowym, w szczególności z wykorzystaniem Konta Zamawiającego, a także na udostępnieniu usługi newslettera, usługi polecenia Towaru w serwisie Facebook, Google+ oraz usługi „Zapytaj Sprzedawcę”, usługi „Poleć znajomemu” i usługi „Powiadom o dostępności”.  Usługi te są świadczone 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu. Usługi te są nieodpłatne dla Użytkowników.

2. Korzystanie z usługi Konta Zamawiającego wymaga dokonania przez Użytkownika rejestracji i podania danych firmy i NIP, adres, nr telefonu kontaktowego, adres e-mail będący jednocześnie Loginem, oraz ustalenia Hasła. Na adres e-mail Użytkownika wskazany w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem  prawidłowej rejestracji. Z chwilą potwierdzenia rejestracji Konta Zamawiającego dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta Zamawiającego pomiędzy Użytkownikiem, a Sprzedającym na warunkach określonych w Regulaminie.

3. Rejestracja Konta Zamawiającego jest bezpłatna i dobrowolna, aczkolwiek konieczna w celu złożenia Zamówienia. Login i Hasło mają charakter poufny. Zamawiający korzystający z Loginu i Hasła proszony jest o zachowanie tych informacji w poufności. Hasło nie jest znane Sprzedającemu. 

4. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto Zamawiającego w Sklepie internetowym. Konto Zamawiającego  jest niezbywalne, Użytkownikowi nie wolno korzystać z Konta Zamawiającego innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta Zamawiającego, w tym Loginu i Hasła dostępu do Konta Zamawiającego. 

5. Korzystanie z usługi newslettera możliwe jest przez każdego Użytkownika, który podczas rejestracji Konta Zamawiającego odznaczy i tym samym aktywuje odpowiednie pole w formularzu rejestracji lub też odznaczy odpowiednie pole podczas składania Zamówienia w Sklepie internetowym. Po dopisaniu się do listy subskrybentów newslettera, Użytkownik otrzymuje na wskazany adres e-mail wiadomość z prośbą o potwierdzenie rejestracji. Z chwilą potwierdzenia subskrypcji newslettera dochodzi do zawarcia umowy  o świadczenie usług elektronicznych pomiędzy Użytkownikiem, a Sprzedającym na warunkach określonych w Regulaminie.

6. Usługa „Zapytaj Sprzedawcę” polega na umożliwieniu Użytkownikowi przesłania do Sprzedającego poprzez formularz udostępniony na Stronie Towaru zapytania dot. Towaru, podając przy tym imię i nazwisko, adres e-mail oraz telefon kontaktowy do Użytkownika, temat i treść zapytania. Sprzedający odpowiada wysyłając informację na wskazany przez Użytkownika e-mail lub kontaktując się telefonicznie najpóźniej w ciągu 7 dni od przesłania zapytania przez Użytkownika.

7. Usługa „Poleć znajomemu” polega na umożliwieniu Użytkownikowi przesłania wiadomości z linkiem do Strony Towaru w Sklepie internetowym do wybranej przez Użytkownika osoby. W tym celu Użytkownik w formularzu udostępnionym w Sklepie internetowym wskazuje adres e-mail osoby, którą chce powiadomić o Towarze. Użytkownik nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia od Sprzedającego, ani innych korzyści za skorzystanie z tej usługi.

8. Usługa „Powiadom o dostępności” polega na umożliwieniu Użytkownikowi otrzymania powiadomienia drogą mailową od Sprzedającego, kiedy Towar będzie możliwy do sprzedaży w Sklepie internetowym. W tym celu Użytkownik wskazuje w formularzu udostępnionym na Stronie Towaru swój adres email. Sprzedający nie pobiera z tego tytułu żadnego wynagrodzenia.

9. Usługa polecania Towaru w serwisie Facebook, Google+ polega na umożliwieniu Użytkownikowi zarejestrowanemu w tych serwisach publikacji indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Użytkownika dotyczących Towarów. Użytkownik nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia od Sprzedającego, ani innych korzyści za skorzystanie z tej usługi.

10. Udostępniając i zamieszczając treści poprzez oferowane przez Sprzedającego nieodpłatne usługi, o których mowa w niniejszym Regulaminie, Użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania wprowadzanych treści. W razie jakichkolwiek wątpliwości przyjąć należy, że Sprzedający jedynie zapewnia Użytkownikom odpowiednie zasoby informatyczne do udostępniania i rozpowszechniania treści, jednak treści tych nie należy utożsamiać z poglądami Sprzedającego. 

11. Każdy z Użytkowników ponosi odpowiedzialność za zamieszczane i  udostępniane przez siebie treści poprzez korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego. 

12. Użytkownicy nie mogą udostępniać i zamieszczać treści, które mogłyby w jakikolwiek sposób naruszać dobra osobiste osób trzecich, czy Sprzedającego, czy też naruszać jakiekolwiek inne prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, tajemnicę przedsiębiorstwa.  Zabronione jest także zamieszczanie przez Użytkowników jakichkolwiek treści o charakterze obraźliwym, naruszających dobre obyczaje, przepisy prawne lub normy społeczne, czy też treści zawierające jakiekolwiek dane osobowe osób trzecich bez ich zgody, a także treści o charakterze reklamowym.

13. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedającego w zakresie Konta Zamawiającego i newslettera oraz innych usług opisanych w niniejszym Regulaminie, zawierana jest na czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdym czasie nieodpłatnie wypowiedzieć tę umowę. Wypowiedzenie umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z usunięciem Konta Zamawiającego, jednakże pozostaje to bez wpływu na wykonanie już zawartych Umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

14. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 14-dniowym terminem wypowiedzenia, jeśli:    

a. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu internetowego,      
b. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,    

c. Sprzedający otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych Zamawiającego lub związanej z nimi działalności,    

d. Sprzedający  uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Zamawiającego o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Zamawiającego,    

e. Zamawiający lub Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
f. Zamawiający lub Użytkownik, w rażący lub uporczywy sposób, narusza postanowienia Regulaminu,
g. podane przez Zamawiającego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail. 15. Użytkownik może w każdej chwili nieodpłatnie zrezygnować z usługi polecenia Towaru w serwisie Facebook, Google, usługi „Zapytaj Sprzedawcę”, „Poleć znajomemu”, „Powiadom o dostępności” zaprzestając korzystania przez Użytkownika z usługi polecenia Towaru w tych serwisach, bądź też zaprzestając korzystania z usługi „Zapytaj Sprzedawcę”, „Poleć znajomemu”, „Powiadom o dostępności” w Sklepie internetowym. 

16. Użytkownik może w każdej chwili nieodpłatnie zrezygnować z usługi newslettera klikając w odpowiedni link w każdej otrzymanej mailowo wiadomości lub też kontaktując się w tej sprawie ze Sprzedającym. 

17. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane działanie Sklepu internetowego. W przypadku, gdy usługi lub inne usługi oferowane przez Sprzedającego wskazane w niniejszym Regulaminie np. są z nim niezgodne, nie działają prawidłowo, Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Użytkownicy proszeni są o składanie reklamacji w formie elektronicznej na adres e-mail:
biuro@tabakinternational.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedającego. Użytkownicy proszeni są, w celu usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji, o wskazywanie w reklamacji swoich danych osobowych i/lub Loginu, którym posługują się w dostępie do Konta Zamawiającego na stronie Sklepu internetowego oraz do opisania zgłaszanych zastrzeżeń.

18. Reklamacje dot. usług świadczonych droga elektroniczną rozpatrywane są w terminie do 30 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Użytkownik zostanie poinformowany przez Sprzedającego.


ROZDZIAŁ IV - ZAMÓWIENIE I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY:

1. Dokonując Zamówienia, Użytkownik musi zarejestrować się w Sklepie internetowym i utworzyć Konto Zamawiającego.

2. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym  jest możliwe 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, jednak Sprzedający realizuje Zamówienia jedynie w Dni robocze.

3. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym Użytkownik proszony jest o dokonanie następujących czynności:
a. dokonanie wyboru Towaru, który ma być zakupiony, ilości Towaru, ewentualnie wybór innych charakterystycznych dla danego Towaru parametrów, o ile takie są dostępne do wyboru na Stronie Towaru, a następnie kliknięcie przycisku „Do koszyka”,
b. po wyborze Towarów, kliknięcie w „Sprawdź koszyk”, 
c. następnie należy albo zalogować się na Konto Zamawiającego, albo zarejestrować Konto Zamawiającego, podając dane osobowe: nazwę, firmy, adres, imię i nazwisko osoby kontaktowej, NIP, nr telefonu, e-mail, ewentualnie adres dostawy, jeśli jest inny niż podawany adres firmy,  następnie należy wybrać metodę dostawy i płatności,
d. następnie potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem, ewentualnie wpisać uwagi skierowane do Sprzedającego we wskazane do tego celu pole,
e. w celu zakończenia składania Zamówienia należy kliknąć w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

4. Po złożeniu Zamówienia Zamawiający otrzymuje wiadomość na e-mail wskazany w Zamówieniu z potwierdzeniem złożenia Zamówienia i numerem Zamówienia. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili przesłania do Zamawiającego Zamówienia z nadanym numerem Zamówienia. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim. 
 
5. Do momentu kliknięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Zamawiający może w każdej chwili zmienić wcześniej dokonany wybór Towarów, jego ilość lub przerwać proces zamawiania i zrezygnować z Zamówienia. Zamawiający może również zrezygnować z Zamówienia kontaktując się, niezwłocznie po jego złożeniu, ze Sprzedającym mailowo lub telefonicznie na nr +48 94 341 67 77 (opłata wg cennika właściwego operatora z usług którego korzysta Zamawiający).

6. Zamawiający jest związany Regulaminem od chwili dokonania Zamówienia. Sprzedający nie określa minimalnej wartości Zamówienia w Sklepie internetowym.

7. Sprzedający przyjmuje również Zamówienia złożone mailowo na adres:
biuro@tabakinternational.pl oraz w wyjątkowych przypadkach telefonicznie pod numerem +48 94 341 67 77 (opłata wg cennika właściwego operatora z usług którego korzysta Zamawiający). Jednakże w takich przypadkach, Zamawiający proszony jest o podanie danych niezbędnych do realizacji Zamówienia, o których mowa w ust. 3. lit. c. powyżej. W przypadku Zamówienia złożonego drogą telefoniczną lub mailową do skutecznego zawarcia Umowy sprzedaży niezbędne jest uprzednie potwierdzenie przez Sprzedającego treści proponowanej Umowy sprzedaży poprzez jej przesłanie na podany przez Zamawiającego adres email. 

8. Sprzedający realizuje również zamówienia specjalne na Towary, których aktualnie nie ma w ofercie Sklepu internetowego. W takim przypadku Użytkownik proszony jest o kontakt mailowy ze Sprzedającym (
biuro@tabainternational.pl) lub telefoniczny  (+48 94 341 67 77 - opłata wg cennika właściwego operatora z usług którego korzysta Użytkownik) i podanie dokładnych danych towaru: nazwa producent, dokładna nazwa, ilość sztuk. Warunki Umowy sprzedaży zostaną wówczas ustalone przez Strony w drodze indywidualnych uzgodnień.

9. Treści Umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Sklepu internetowego są przechowywane przez system informatyczny Sklepu internetowego przez okres posiadania Konta Zamawiającego w Sklepie internetowym, a treść tych umów jest udostępniana wyłącznie stronom Umowy sprzedaży. Każdy Zamawiający, po zalogowaniu do Konta Zamawiającego, ma dostęp do wszystkich swoich Umów sprzedaży zawartych poprzez stronę Sklepu internetowego przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym określonym w zdaniu pierwszym. 

ROZDZIAŁ V- FORMY PŁATNOŚCI, KOSZTY DOSTAWY:

1. Dostępnymi w Sklepie internetowym formami płatności są:
a. przedpłata na konto Sprzedającego tradycyjnym przelewem bankowym. Należności za zamówione Towary wraz z kosztami dostawy należy uiszczać na numer konta  PKO BP II ODDZIAŁ KOSZALIN, 70 1020 2791 0000 7002 0011 5154. Zamawiający proszony jest o wpisanie w tytule przelewu numeru Zamówienia ze Sklepu internetowego otrzymanego w e-mailu potwierdzającym Zamówienie. Dokonanie wpłaty w niepoprawnej kwocie może znacznie wydłużyć termin realizacji Zamówienia. 

b. płatność gotówką „za pobraniem” - przy odbiorze od kuriera lub z Miejsca odbioru, ten sposób zapłaty wiąże się jednak z koniecznością dodatkowej opłaty, o której Zamawiający jest informowany w czasie składania Zamówienia.  

2. Zamówienia nie opłacone w terminie 14 dni od zawarcia Umowy sprzedaży, są anulowane. 

3. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego podany w potwierdzeniu Zamówienia lub w razie wyboru płatności za pobraniem w momencie zawarcia Umowy sprzedaży.

4. Sprzedający realizuje dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS. Przy odbiorze Zamówienia z Miejsca odbioru Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów dostawy. 

5. Koszty dostawy Towarów dla poszczególnych form dostawy wskazane są szczegółowo w zakładce DOSTAWA na stronie Sklepu internetowego.

6. Całkowity koszt Zamówienia (tj. Cena wraz z kosztami wybranej metody dostawy Zamówienia, i ewentualnie dodatkowymi kosztami, których poniesienie zaakceptował Zamawiający) widoczne są także dla Zamawiającego w mailu potwierdzającym dokonanie Zamówienia oraz w danym Zamówieniu po zalogowaniu się do Konta Zamawiającego. 

7. Zamówienia kwotę 400 złotych i powyżej (do kwoty tej nie wlicza się koszt dostawy) wysyłane są kurierem na koszt Sprzedającego.

ROZDZIAŁ VI -  REALIZACJA ZAMÓWIENIA:

1. Dla danego Zamówienia wiążąca jest Cena z momentu złożenia Zamówienia. Zamawiający jest na bieżąco, drogą mailową, informowany o zmianie statusu jego Zamówienia.

2. Na Stronie Towaru widoczne są dla Zamawiającego informacje dot. posiadania na magazynie Sprzedającego wybranego Towaru. Zamówione Towary wysyłane są w terminie 1-4 Dni roboczych, liczonych po zaksięgowaniu należnej zapłaty za Zamówienie na koncie Sprzedającego lub po zawarciu Umowy sprzedaży – zależnie od wybranej formy płatności. Towary wydawane są Konsumentowi najpóźniej w terminie 30 dni, chyba że strony uzgodnią w Umowie sprzedaży inny termin.

3. Jeśli jednak w Zamówieniu znajdą się jednak Towary niedostępne do wysyłki, Sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego mailowo lub telefoniczne. Zamawiający będący Konsumentem, ma wówczas prawo do rezygnacji z całości Zamówienia, bądź rezygnacji z Towaru, którego brakuje, bądź do wyrażenia zgody na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia, bądź do realizacji Zamówienia w częściach, lub też wyrażenia zgody na zamianę brakującego Towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i Cenie. 

4. Sprzedający realizuje dostawy zamówionych Towarów wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Przesyłki są zawsze dokładnie pakowane i zabezpieczane przed zniszczeniem w czasie transportu.

5. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru zamówionych Towarów i/lub zapłaty oznaczonej przez Sprzedającego Ceny za Zamówienie.    

6. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności Towaru do momentu zapłaty przez Zamawiającego Ceny, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.     

7. Przy dostawie Towarów przez firmę kurierską, Zamawiający proszony jest o sprawdzenie, w obecności kuriera, czy przesyłka nie posiada uszkodzenia wynikłego z transportu, czy jest nienaruszona, zgodna z Zamówieniem. Sprawdzenie przesyłki to bezpłatna usługa, gwarantująca najwyższą jakość usług. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem, Zamawiający proszony jest o sporządzenie protokołu szkody oraz niezwłoczne zgłoszenie tego faktu do Sprzedającego. 

8. Na każdy sprzedany Towar wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT, o ile Zamawiający zażądał jej wystawienia. Dokument sprzedaży stanowi pisemne potwierdzenie treści zawartej Umowy sprzedaży.

9. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Towarów bez wad, z wyłączeniem ewentualnych wad wskazanych w ofercie sprzedaży na poszczególnych Stronach Towarów w Sklepie Internetowym.

ROZDZIAŁ VII -  REKLAMACJE:

1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady Towaru, zgodnie z zasadami odpowiedzialności wskazanymi w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 556(1) – 556(6) Kodeksu cywilnego. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.

2. W przypadku stwierdzenia wad Towaru, Zamawiający może złożyć reklamację do Sprzedającego, przesyłając ją drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej:
biuro@tabakinternational.pl lub pisemnie na adres Sprzedającego: Tabak Service International Robert Krauze, ul. Zwycięstwa 327, 75-672 Koszalin, lub też wysyłając ją bezpośrednio na adres producenta Towaru wskazany na opakowaniu towaru, bądź w instrukcji, czy też do autoryzowanego przez producenta serwisu wskazanego w karcie gwarancyjnej Towaru, o ile takie dokumenty zostały do Towaru dołączone.

3. Zamawiający, wysyłający reklamowany Towar do Sprzedającego proszony jest, w celu usprawnienia przebiegu rozpatrywania reklamacji, o podanie następujących danych: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, nr Zamówienia, adres e-mail oraz o dokładnie opisanie wady Towaru i żądania reklamującego. Składając reklamację Zamawiający proszony jest także o załączenie kopii dowodu sprzedaży (np. kopii paragonu lub faktury VAT). 

4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedającego.

ROZDZIAŁ VII - DANE OSOBOWE:

1.Użytkownik dokonując Zamówienia w Sklepie internetowym i rejestrując Konto Zamawiającego i/lub zapisując się na subskrypcję newslettera i/lub kontaktując się mailowo lub telefonicznie ze Sprzedającym, czy tez za proca któregoś z formularzy zamieszczonych w Sklepie internetowym, przekazuje Sprzedającemu swoje dane osobowe. W przypadku kontaktu ze Sprzedającym podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Sprzedającego polegający na wykonaniu Umowy sprzedaży, i/lub podejmowaniu czynności zmierzających do zawarcia Umowy sprzedaży (kontakt z Użytkownikiem) oraz budowaniu pozytywnych relacji z Użytkownikami Sklepu internetowego. W przypadku rejestracji Konta Zamawiającego i/lub zapisania się do newslettera Sprzedającego - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika.

2.Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane są przez Sprzedającego jedynie w celu, w którym zostały przekazane przez Użytkownika: dla potrzeb kontaktu z Użytkownikiem (przez okres kontaktowania się z Użytkownikiem), i/lub wykonania Umowy sprzedaży (do czasu usunięcia Konta Zamawiającego jednak nie wcześniej niż do czasu upływu odpowiedzialności Sprzedającego z tytułu rękojmi) i/lub wysyłki drogą mailową informacji o charakterze reklamowym, handlowym, marketingowym (newsletter) przez Sprzedającego.

3.Administratorem danych osobowych jest Sprzedający. Podanie danych osobowych w każdej z sytuacji wskazanych w pkt. 1. jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb kontaktu z Użytkownikiem i/lub wykonania Umowy sprzedaży i/lub wysyłki newslettera. Dane osobowe udostępnione Sprzedającemu nie będą przekazywane podmiotom trzecim, innym niż wskazane w Regulaminie, w innym celu niż wskazane w Regulaminie (np. firmie kurierskiej realizującej przesyłki ze Sklepu internetowego), bez uzyskania uprzedniej odrębnej zgody Użytkownika.

4.Sprzedający informuje także, że Użytkownik ma, w każdym czasie, prawo przenoszenia danych, prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a udzielona zgoda na przetwarzanie danych może być przez Użytkownika cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Użytkownik ma także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5.Sprzedający niniejszym informuje, że nigdy nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników osobom trzecim, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

6.Sprzedający przetwarza dane osobowe przekazywane przez Użytkownika Sklepu internetowego w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa, w tym przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników, Zamawiających przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem.


ROZDZIAŁ IX - POZOSTAŁE POSTANOWIENIA:

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Sprzedający jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn (np. zmiana przepisów prawa, zmiana zasad w Sklepie internetowym). W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (odpowiednia informacja o zmianach w Regulaminie zostanie umieszczona na stronie Sklepu internetowego, a Użytkownicy posiadający utworzone Konto Zamawiającego otrzymają informację o zmianach w Regulaminie drogą mailową.) W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego i wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza prawa Użytkownika do rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego w każdym czasie.

3. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu internetowego.

4. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. 

5. Sprzedający informuje, że w związku z tym, że w Sklepie internetowym Zamówienia nie mogą być składane przez Konsumentów, a do Umów sprzedaży nie mają zastosowania przepisy Ustawy konsumenckiej, Zamawiającemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży, o którym mowa w art. 27. i n. Ustawy konsumenckiej.

6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów dotyczących Umowy sprzedaży powstałych pomiędzy Sprzedającym, a Zamawiającym zostaje poddane sądowi powszechnemu właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.

Koszalin, dnia 25.05.2018 roku

‹ Powrót

W Sklepie internetowym możliwość zamówienia Towarów mają jedynie osoby fizyczne nie dokonujące Zamówienia jako Konsument, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie będące osobą prawną, którym przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a to oznacza, że SPRZEDAJĄCY NIE ŚWIADCZY USŁUG SPRZEDAŻY DLA KONSUMENTÓW.

Strona Sklepu internetowego www.tabakinternational.pl zawiera treści i produkty przeznaczone dla osób pełnoletnich.

Zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom do lat 18 wynika z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t. jedn.Dz. U. 2015, poz. 298 z późn. zm.)

 

Oświadczam, że mam ukończone 18 lat.